Przyciski pilota Instrukcja obsługi Emerson Alco Adks 192 Series

Przyciski pilota Emerson Alco Adks 192 Series są projektowane, aby ułatwić użytkownikom kontrolę urządzenia. Przyciski są wyposażone w oznaczenie, które pomaga użytkownikowi zorientować się, jakie czynności można wykonać za pomocą poszczególnych przycisków. Przyciski mogą być wyposażone w diodę LED, która wskazuje, kiedy przycisk jest aktywny. Przyciski pilota są zazwyczaj podłączone do głównego zasilania, więc nie trzeba ich zasilać bateryjnie. Przyciski są również często wyposażone w funkcje współdziałania, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie określonych czynności za pomocą kilku przycisków na raz.

Ostatnia aktualizacja: Przyciski pilota Instrukcja obsługi Emerson Alco Adks 192 Series

Instrukcje obs�ugi i tabele kod�w do pilota uniwersalnego

Wi�kszo�� urz�dze� w naszym domy obs�ugiwana jest przez pilot zdalnegosterowania. Do wydawania polece� i regulacji wykorzystuje si� zdaln�komunikacj� za po�rednictwem fal radiowych lub podczerwonych. Aby urz�dzeniate mog�y prawid�owo odr�nia� przychodz�ce do nich sygna�y, ka�dyproducent stosuje do swoich modeli inny spos�b kodowania sygna�u. Taka r�norodno��powoduje jednak pewne utrudnienia dla w�a�cicieli sprz�tu.

Pilot nara�ony jest na wiele uszkodze� mechanicznych: upadek, zalanie wod�,wycieranie si� warstwy grafitu w cz�sto u�ywanych przyciskach. Aby zaoszcz�dzi�oryginalne piloty i upro�ci� obs�ug� domowych urz�dze� audio-wideo mo�nadokupi� taniego pilota uniwersalnego, kt�ry przejmie funkcje kilku posiadanychpilot�w.

W sprzeda�y dost�pnych jest wiele r�nych modeli pilot�w uniwersalnych,r�nych producent�w, kt�re w wi�kszym lub mniejszym stopniu zast�puj�piloty oryginalne. Aby pilot taki m�g� obs�ugiwa� nasze domowe urz�dzeniatrzeba go najpierw zaprogramowa�. Polega to na wpisaniu do pami�cipilota specjalnego kodu dost�pnego w tabeli kod�w, b�d�cego informacj� dlapilota uniwersalnego kt�ry model ma na�ladowa�.

Bez posiadania instrukcji obs�ugi i tabeli kod�w, pilot jest zazwyczaj bezu�yteczny,dlatego przedstawiam na tej stronie instrukcje do najpopularniejszych na naszymrynku pilot�w.

Typowy spos�b programowania popularnych pilot�w uniwersalnych:

Początek strony

E-171-100-64(1)

Copyright 2020 Sony Corporation

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Przyciski pilota Instrukcja obsługi Emerson Alco Adks 192 Series

Bezpośredni link do pobrania Przyciski pilota Instrukcja obsługi Emerson Alco Adks 192 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przyciski pilota Instrukcja obsługi Emerson Alco Adks 192 Series