Podręcznik wsparcia serwisowego 4ipnet Whg425

Podręcznik wsparcia serwisowego 4ipnet Whg425 to wysoce wydajny i wielofunkcyjny punkt dostępowy Wi-Fi, który oferuje wsparcie dla najnowszych standardów sieci Wi-Fi, takich jak IEEE 802.11b / g / n. Jest zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom szybkie i bezproblemowe połączenie z siecią Wi-Fi. Urządzenie to jest wyposażone w wygodne funkcje, takie jak tryb pracy WISP, zarządzanie przez przeglądarkę internetową, kontrola dostępu oraz możliwość wyłączenia i włączenia sieci Wi-Fi. Podręcznik wsparcia serwisowego 4ipnet Whg425 oferuje użytkownikom możliwość jednoczesnego połączenia się z kilkoma urządzeniami, a także oferuje szybkie i wygodne połączenie z siecią. Jest ono również wyposażone w system zabezpieczeń, w tym szyfrowanie WPA2, które zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci Wi-Fi.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wsparcia serwisowego 4ipnet Whg425

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

1. 3. ) Oddział zamawiającego: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500032

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Ciemna 6

1. ) Miejscowość: Kraków

1. ) Kod pocztowy: 31-053

1. 4. ) Województwo: małopolskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfz-krakow. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www. nfz. gov. pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne/

1. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nfz-krakow. ezamawiajacy. pl/

1. 7. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1. 8. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-578640d3-8285-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103403

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-03-30

2. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00039635/03/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 3 Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2. 11. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 13. ) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2. 14. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00043613/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Numer referencyjny: WAG. II. 261. 2022

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4. ) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 488094, 60 PLN

4. 1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 458205, 00 PLN

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wsparcia serwisowego dla urządzeń oraz oprogramowania wymienionego w załączniku nr 1a do SWZ oraz zapewnienie subskrypcji oprogramowania, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1a do SWZ, rozdział II

4. ) Główny kod CPV: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4. ) Wartość części: 420000, 00 PLN

Część 2

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych Juniper, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1b do SWZ.

4. ) Wartość części: 38205, 00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6. ) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6. ) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6. ) Liczba ofert dodatkowych: 0

6. ) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6. ) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6. ) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6. ) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 495690, 00 PLN

6. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 495690, 00 PLN

6. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 495690, 00 PLN

6. ) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7. ) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7. ) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7. ) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7. 1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: APIUS Technologies S. A.

7. 2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452155088

7. 3) Ulica: ul. Moniuszki

7. 4) Miejscowość: Kraków

7. 5) Kod pocztowy: 31-523

7. ) Województwo: małopolskie

7. ) Kraj: Polska

7. ) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? : Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8. ) Data zawarcia umowy: 2022-03-14

8. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 495690, 00 PLN

8. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5. ) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6. ) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46740, 00 PLN

6. ) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46740, 00 PLN

6. ) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46740, 00 PLN

6. ) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7. ) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? : Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8. ) Wartość umowy/umowy ramowej: 46740, 00 PLN

8. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

ObsługaTelewizory14/04/2022

[LG WebOS TV] Jak uruchomić podręcznik obsługi telewizora?

Podręcznik obsługi telewizora z systemem WebOS to przewodnik, w którym odnajdziesz informacje na temat oferowanych przez telewizor funkcji, a także przegląd ustawień dostępnych dla użytkownika.

Dzięki podręcznikowi lepiej poznasz możliwości swojego telewizora oraz spersonalizujesz jego działanie do własnych potrzeb.

Podręcznik obsługi udostępniony został bezpośrednio na telewizorze, dzięki czemuw szybki i łatwy sposób sprawdzisz interesujące Cię funkcje, bez konieczności odchodzenia od urządzenia.

Poniżej znajdziesz informacje, jak uruchomić podręcznik obsługi na telewizorze z systemem WebOS:

TV z wersją systemu WebOS od 1. 0 do 4. 0 (2014 - 2018)

W celu uruchomienia podręcznika obsługi wybierz na pilocie przycisk "Home" (Dom) oznaczony ikoną domu  a następnie, po pojawieniu się paska aplikacji, wybierz opcję "Podręcznik Obsługi" oznaczoną ikoną znaku zapytania *.

* UWAGA: Ikona podręcznika obsługi może mieć inny kolor niż prezentowany powyżej, w zależności od wersji systemu.

TV z wersją systemu WebOS 4. 5 (2019)

W celu uruchomienia podręcznika obsługi wybierz na pilocie przycisk "Settings" (Ustawienia) oznaczony ikoną kołą zębatego  a następnie z menu bocznego wybierz "Ustawienia Zaawansowane" oznaczone trzema kropkami . Po pojawieniu się panelu pełnych ustawień, przejdź do zakładki: Ogólne O Telewizorze i wybierz opcję "Podręcznik Obsługi".

TV z wersją systemu WebOS 5. 0 (2020)

Wsparcie i wybierz opcję -> "Instrukcja Obsługi".

TV z wersją systemu WebOS 6. 0 (2021)

Wsparcie i wybierz opcję -> "Podręcznik Obsługi".  

Podręcznik obsługi udostępniony został również w formie online. Aby go otworzyć sprawdź model swojego urządzenia na tabliczce znamionowej z tyłu telwizora, bądź na dowodzie zakupu i przejdź do strony:
https://www. com/pl/wsparcie/instrukcje-obslugi

Wersja HTML pozwala na przeglądanie podręcznika obsługi za pomocą przeglądarki internetowej. 

Wszystkie materiały tworzymy z myślą o naszych Klientach. Będzie nam niezmiernie miło jeśli zdecydujesz się wypełnić poniższą ankietę i ocenisz artykuł, który dla Ciebie przygotowaliśmy.
Możesz również wskazać nam za pomocą komentarza jakie informacje oraz materiały pozwoliłyby Ci korzystać z Twoich produktów LG z jeszcze większą satysfakcją. Dziękujemy!

*Pytanie wymagane

Dziękujemy za Twoją opinię!

Systemy SAP - wyzwania

Liczba i rodzaj problemów w obszarze SAP zależy od posiadanej architektury, wdrożonych funkcjonalności, rozszerzeń oraz zastosowanych rozwiązań na potrzeby konkretnego Klienta. Niemniej jednak, bez względu na rodzaj problemu, zespół EY SAP Technology przeprowadza dokładną analizę, a następnie wskazuje rozwiązanie lub workaround, który ma na celu zachowanie ciągłości biznesowej.

Priorytet stanowi szybka realizacja zgłoszenia, niezależnie od systemu czy obszaru, jakiego dotyczy problem. Konsultanci niezwłocznie przystępują do obsługi zgłoszenia, a po jego rozwiązaniu – na życzenie Klienta - udzielają wsparcia merytorycznego. Dodatkowo, przedstawiają także rekomendacje usprawnień w celu minimalizacji błędu lub jego wyeliminowania w przyszłości.

Co EY może dla Ciebie zrobić

 • SAP Support

  SAP Support to usługi doradztwa oraz wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów z systemem na poziomie aplikacyjnym w całym spektrum wdrożenia: SAP ERP / SAP HANA / SAP S4HANA / SAP BI.

  Eksperci SAP AMS, dzięki precyzyjnemu określeniu potrzeb oraz rozpoznaniu problemów dotyczących wdrożonego środowiska SAP, przygotują indywidualną, zoptymalizowaną ofertę opieki serwisowej systemów SAP. Szerokie portfolio usług pozwala na serwis w czasie rzeczywistym, niezwłoczne wsparcie SAP, a także sprawne funkcjonowanie systemu SAP w przyszłości w oparciu o ITIL™.

  Korzyści z usług wsparcia aplikacyjnego:

 • Indywidualnie ustalany zakres usługi. Szeroki wachlarz kompetencji zespołu EY umożliwia świadczenie wsparcia w całym spectrum rozwiązań SAP.
 • Opieka serwisowa to szybkie usuwanie nieprzewidzianych problemów.
 • Wysoka dostępność systemu SAP oraz zachowanie ciągłości biznesowej.
 • Dedykowany zespół konsultantów SAP maintenance & SAP Support
 •  W pełni dostępna opieka serwisowa świadczona w sposób adekwatny do specyfiki działalności. Także całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 • Usługi wsparcia realizowane na zasadach określonych w SLA; obsługa oraz śledzenie zgłoszeń odbywa się w systemie HelpDesk Klienta lub przy wykorzystaniu systemu SAP HelpDesk.
 • Ustalanie priorytetów zgłoszeń dla zadanych parametrów SLA.
 • Wsparcie w definiowaniu i obsłudze zgłoszeń z poszczególnych obszarów do SAP.
 • Po stronie klienta: ograniczenie do minimum kosztów związanych z utrzymaniem systemu IT oraz brak konieczności posiadania własnego zespołu utrzymania. Przede wszystkim - ograniczenie pracy związanej z obsługą zgłoszeń

SAP Helpdesk

SAP Helpdesk to system do tworzenia i obsługi zgłoszeń wraz z pełnym śledzeniem postępu realizacji. Za terminowość realizowanych zgłoszeń odpowiada zespół certyfikowanych konsultantów, którzy realizują zgłoszenia w terminach ustalonych w SLA.

System SAP Helpdesk jest intuicyjny i dostępny przez przeglądarkę internetową. Dodatkowo, wysłanie e-mail na dedykowany adres mailowy skutkuje utworzeniem zgłoszenia bez konieczności logowania się do aplikacji webowej.

Operation

Zespół certyfikowanych i doświadczonych konsultantów technologicznych SAP BASIS aktywnie zajmie się powierzonymi systemami SAP, w tym zidentyfikuje problemy, przygotuje zalecenia niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania.

To idealne uzupełnienie usług wsparcia aplikacyjnego. Przenieś odpowiedzialność za administrację SAP na poziomie technologicznym, zaadresuj rozwiązywanie problemów w warstwie BASIS oraz utrzymanie systemu w ciągłej dostępności.

Operation obejmuje:

 • bieżący SAP Maintenance w ruchu systemów SAP w modelu “on premise” lub cloud w trybie 24/7/365,
 • wszystkie lub wybrane środowiska SAP: rozwojowe/testowe/produkcyjne,
 • dedykowany zespół konsultantów utrzymania Basis oraz centralny system Help Desk i SLA,
 • wsparcie w definiowaniu i obsłudze zgłoszeń Basis do SAP,
 • bieżące zarządzanie użytkownikami, a także uprawnieniami,
 • zarządzanie systemem transportowym między środowiskami SAP,
 • wgrywanie patch'y i hotfix‘ów zalecanych przez SAP na poziomie SAP kernel oraz aplikacyjnym.
 • Small Development

  Korzystny model wsparcia rozwoju systemu poprzez realizację zmian konfiguracyjnych i programistycznych.

  SAP Small Development, bieżący tzw. “mały rozwój” systemów SAP ERP / SAP HANA / SAP S4/HANA / SAP Business Intelligence obejmuje:

 • implementację zleconych zmian do wdrożonych rozwiązań SAP,
 • budowę specjalistycznych programów ABAP, komponentów integracyjnych, obiektów słownika danych, workflow, raportów SAP HANA/SAP BI oraz elementów UI (w tym interfejsu Fiori),
 • testy jednostkowe i integracyjne budowanych rozwiązań,
 • wdrożenie rozwiązania w ramach uzgodnionej liczby systemów SAP.
 • Consulting

  Czy potrzebujesz nowych funkcjonalności w systemie SAP? A może system, z którego korzystasz, wymaga integracji lub prac programistycznych?

  Zespół EY to pewne wsparcie SAP w implementacji, analizie ryzyka, który także zaproponuje najlepsze rozwiązania usprawniające procesy w firmie. Oferujemy także kompletny zakres analiz (np. bezpieczeństwa, wydajności czy architektury danych), migracje oraz rekomendacje/optymalizacje w zakresie wykorzystania licencji SAP.

  Nasze usługi obejmują:

 • analizy i podejście do zarządzania danymi (tiering danych),
 • doradztwo w zakresie integracji z systemami SAP dla projektów zewnętrznych Klienta,
 • PoC (Proof of Concept) migracji SAP do SAP HANA:
 • wypożyczenie sprzętu na czas PoC (Proof-of-Concept),
 • migracja kopii systemu Klienta do rozwiązania SAP HANA,
 • zaadresowanie uzgodnionych problemów wydajnościowych rozwiązania SAP (Klienta) poprzez migrację wybranego zakresu raportów/programów na SAP HANA,
 • audyty bezpieczeństwa rozwiązań SAP wraz zaleceniami implementacji poprawek (usługa komplementarna do standardowej usługi SAP Security Optimization)
 • Testing Service

  To pełne wsparcie w zakresie testów w obrębie systemów SAP ERP / SAP HANA / SAP S/4HANA / SAP Business Intelligence zarówno jako usługa komplementarna do projektów prowadzonych przez EY jak i dla projektów zewnętrznych.

  Testing service obejmuje:

 • analizę kluczowych procesów biznesowych,
 • automatyzację testów regresji za pomocą narzędzi SAP/nonSAP,
 • wsparcie w definicji scenariuszy testowych + TC (Test Cases),
 • analizę pokrycia przypadkami testowymi zakresu wdrożenia,
 • realizację powierzonego zakresu testów jednostkowych, integracyjnych i akceptacyjnych,
 • realizację/wsparcie testów gotowości przedprodukcyjnej (sanity-checks),
 • dostarczenie zasobów do testowania rozwiązań w systemie SAP dla projektów firm trzecich.
 • Podkreślane przez naszych Klientów korzyści operacyjne:

 • redukcja kosztów testowania,
 • szybkie i elastyczne dopasowanie poziomu usługi,
 • wsparcie doświadczonego zespołu konsultantów,
 • optymizacja wykorzystania kluczowych zasobów.
 • Complete Outsourcing

  Kompletna usługa dostępu i utrzymania rozwiązań SAP w modelu SaaS (Software As a Service):

 • SAP HANA Cloud Platform,
 • usługa dostępu do systemu SAP w trybie 24/7/365 i dla zadanych warunków SLA,
 • najwyższa gwarantowana dostępność systemu na rynku,
 • spełnione najbardziej restrykcyjne wymagania dot. bezpieczeństwa danych,
 • pełne utrzymanie systemu wraz ze wsparciem 24/7/365 na poziomie BASIS i funkcjonalnym, bieżący drobny rozwój w ramach uzgodnionego zakresu.
 • Wsparcie aplikacyjne

  Wsparcie aplikacyjne SAP to stała współpraca na linii klient – zespół konsultantów. Wyspecjalizowany zespół SAP pomaga organizacjom zarówno podczas większych wyzwań jak i mniejszych problemów. Połączenie wiedzy o aktualnych rozwiązaniach z najlepszymi praktykami pozwala rekomendować najtrafniejsze rozwiązania, które są niezastąpione w zachowaniu ciągłości działania biznesu, utrzymaniu oraz optymalizacji systemów SAP.

  Wybierz rodzaj wsparcia w ramach systemu SAP:

  SAP Technology

  SAP AMS Technology oznacza wsparcie BASIS - konsultantów, którzy w codziennej pracy utrzymują środowiska IT oraz zapewniają stałe wsparcie klientów.

  EY SAP AMS 

  Utrzymanie w pełni responsywnych oraz prawidłowo działających środowisk SAP to obecnie podstawa w szybko rozwijającym się środowisku technologicznym.

  Zdobyte doświadczenie, wiedza oraz znajomość nowych technologii konsultantów EY SAP zapewniają poprawne funkcjonowanie systemów. Jednocześnie pozwalają na świadczenie usług z zakresu wsparcia merytorycznego i praktycznego podczas wdrażania nowych funkcjonalności, architektury czy rozwiązań.

  Co istotne, rynek produktów SAP charakteryzuje się ogromną dynamiką. Nieustannie pojawiają się nowe aktualizacje oraz rozmaite innowacje, których celem jest udoskonalanie produktów oraz automatyzacja procesów. Jednakże, dopiero ich profesjonalne wsparcie gwarantuje powodzenie. Konsultanci EY BASIS posiadają wiedzę poświadczoną certyfikatami w zakresie nie tylko najnowszych produktów SAP, co umożliwia świadczenie usług z bogatego portfolio doradztwa technologicznego.

  Usługi EY SAP Technology

  EY SAP świadczy również wsparcie w różnorodnych konfiguracjach specyficznych dla środowiska SAP: SSO bazujące na różnych mechanizmach logowania, integracje mobilne oraz w ramach systemu operacyjnego, a także load balancing wykorzystujący SAP WebDispatcher.

  Systemy SAP - wyzwania 

  Liczba i rodzaj problemów w obszarze SAP zależy od posiadanej architektury, wdrożonych funkcjonalności, rozszerzeń oraz zastosowanych rozwiązań klienckich. Konsultanci bezzwłocznie przystępują do obsługi zgłoszenia, a po jego rozwiązaniu – na życzenie klienta - udzielają wsparcia merytorycznego.

  SAP BASIS - jak EY może pomóc?

  Zespół SAP BASIS składa się z certyfikowanych konsultantów, którzy brali udział w wielu projektach wdrożeniowych SAP, a także realizowali kontrakty utrzymaniowe zarówno w Polsce jak i zagranicą. Posiadane kompetencje BASIS obejmują pełen zakres produktów SAP, administrowanie bazami danych oraz systemami operacyjnymi, na których są oparte środowiska SAP. Powyższe doświadczenie pozwala na sprawne działanie, świadczenie usług doradczych oraz wielopoziomowe wsparcie środowiska SAP. Ponadto, zespół świadczy SAP Technology End-to-End: od doradztwa infrastrukturalnego, chmury, systemu operacyjnego, bazy danych, rozwiązania HA/DR po wsparcie aplikacyjne SAP dla każdego oferowanego produktu wliczając m. in. administrację, monitoring, utrzymanie systemu, migrację, upgrade, update.

  Wybrane doświadczenie i jego zakres:

 • Wsparcie powdrożeniowe systemów lub produktów SAP
 • Monitoring systemów SAP
 • Monitoring infrastruktury IT pod systemami SAP
 • Kopie systemów
 • Odświeżenia baz danych
 • Klasyczne migracje baz danych
 • Integracje
 • Rozwiązywanie nagłych problemów
 • Realizacja umów wsparcia w wielu reżimach SLA
 • Wsparcie dla środowisk HA/DR oraz tzw. Recovery Site w rozwiązaniach chmurowych
 • Konfiguracje nowych funkcjonalności
 • Wsparcie w zakresie autoryzacji i budowania uprawnień
 • Audyty bezpieczeństwa
 • Audyty wydajności
 • Audyty przygotowujące do migracji chmurowych
 • Doradztwo biznesowe
 • Architektura i rozwiązania SAP
 • Aktualizacje systemów SAP
 • Aktualizacja komponentów, produktów, aplikacji kernel, podatności
 • Aktualizacje systemów operacyjnych
 • Aktualizacje baz danych

 • Kompleksowe utrzymanie najnowszych wersji każdej składowej krajobrazu systemów SAP na poziomie systemu operacyjnego, aplikacji oraz baz danych
  Wsparcie powdrożeniowe w dostosowaniach, konfiguracji oraz „small development”Konfiguracja narzędzi do monitoringu dowolnego systemu lub bazy danych, a także przeglądy manualne systemów i raportówWykonywanie kopii homogenicznych, heterogenicznych oraz odświeżenia baz danychIntegracja systemów SAP z zewnętrznymi aplikacjami bądź rozwiązaniamiPomoc w rozwiązywaniu problemów ze środowiskami oraz zalecenia w celu uniknięcia zaistniałych sytuacji w przyszłościNowa konfiguracja lub utrzymanie środowisk wysokiej dostępności oraz zapobieganie utraty ciągłości pracyKonfiguracja nowych rozwiązań, które pomogą usprawnić procesy w firmieŚwiadczenie pomocy w tematach dotyczących uprawnień oraz przeprowadzanie różnego rodzaju audytówProfesjonalna pomoc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla danego klienta przez udzielanie eksperckich porad. Profesjonalne doradztwo z zakresu projektowania systemów SAP, doboru rozwiązań oraz budowaniu krajobrazu rozwiązań SAP pokrywających wymagania biznesowe Klienta.

  SAP AMS Technology – realne korzyści biznesowe

 • Redukcja kosztów w zakresie budowania kompetencji eksperckich SAP w organizacji
 • Doradztwo eksperckie z zakresu rozwiązań nie tylko technologicznego
 • Zapewnienie wsparcia ze strony SAP – zamawianie sesji eksperckich oraz kontakt w przypadku poważnych błędów
 • Podział odpowiedzialności wsparcie-klient przy znaczących działaniach
 • Możliwość organizacji szkoleń i warsztatów
 • Obsługa zgłoszeń 24/7 w zależności od zdefiniowanych wymagań i SLA
 • Możliwość proaktywnego monitorowania systemów SAP
 • Stała dostępność zespołu certyfikowanych konsultantów
 • Możliwość świadczenia wsparcia licencyjnego w ramach Enterprise Support i Standard Support
 • SAP w chmurze 

  Zespół BASIS przeprowadza audyty przygotowujące do migracji krajobrazów SAP do chmury w modelu IaaS lub SaaS. Prezentuje realne korzyści i oszczędności względem architektury on-premise oraz przedstawia koszty wraz z najlepszymi wariantami dla każdego modelu finasowania. Finalnie dostarcza kompletny projekt: od analizy i koncepcji po realizację migracji wraz z pełną dokumentację powdrożeniową

  SAP EWM

  Wsparcie modułu SAP EWM to istotna kwestia dla zachowania bezawaryjności, ciągłości pracy procesów przez pokonywanie niespodziewanych błędów.

  Sprawne rozwiązywanie pojawiających się niespodziewanie błędów to jeden z podstawowych warunków, które powinny zostać spełnione, aby korzystanie z modułu SAP EWM było jak najbardziej efektywne i funkcjonalne. Zespół konsultantów SAP EWM zapewnia poprawne działanie modułu, a stałe wsparcie klientów stanowi główny obszar ich codziennej pracy konsultantów.

  Zgromadzone doświadczenie pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów, co umożliwia sprawne, a także komfortowe użytkowanie modułu SAP EWM.

  EY Polska jest certyfikowanym partnerem SAP w zakresie wsparcia, a zdobyte doświadczenie, wiedza i znajomość modułu EWM przez konsultantów nie tylko zapewnia poprawne funkcjonowanie procesów, ale też pozwala na świadczenie usług z zakresu merytorycznego i praktycznego wsparcia podczas wdrażania nowych funkcjonalności, architektur czy rozwiązań.

  Co istotne, SAP EWM jest niezwykle dynamiczny, a wymagania biznesu w tym zakresie – bardzo różnorodne.

  Zespół SAP EWM świadczy kompleksowe wsparcie, w tym m. :

 • zarządzanie zadaniami magazynowymi: pobrania, rozmieszczenia, przeksięgowania, przesunięcia czy złomowania
 • zarządzanie zleceniami na magazyn (MTS – Make to Stock) i zleceniami sprzedaży (MTO – Make to Order)
 • zarządzanie produktami w magazynie
 • zarządzanie lokalizacjami magazynowymi
 • algorytmy rozmieszczania produktów na magazynie
 • algorytmy kompletacji
 • obsługa radiowych terminali
 • zarządzanie placem
 • zarządzanie zadaniami magazynowymi
 • zarządzanie i prognozowanie przyjęć na magazyn od dostawców
 • inwentaryzacja cykliczna
 • załadunek i rozładunek jednostek transportowych
 • dekonsolidacja
 • zarządzanie pracą magazynierów
 • Pick to Voice
 • integracje z systemami jak SAP SCM, SAP Flow Management, SAP TMS
 • harmonogramowanie docków
 • integracje z wagami
 • zarządzanie falami
 • zarządzanie zdecentralizowanymi magazynami
 • zarządzanie placem (Yard Management System)
 • Liczba i rodzaj problemów z jakimi firmy stykają się w obszarze SAP różni się, w zależności od posiadanej architektury, wdrożonych funkcjonalności oraz rozszerzeń i wdrożonych rozwiązań klienckich. Jednak bez względu na rodzaj problemów, zespół przeprowadza analizę i stosuje rozwiązanie lub obejście w jak najkrótszym czasie, aby ciągłość biznesowa nie została przerwana. 

  Priorytetowa jest szybka realizacja zgłoszenia, niezależnie od systemu czy obszaru, jakiego dotyczy problem. Konsultanci EY bezzwłocznie przystępują do obsługi zgłoszenia, a po rozwiązaniu problemu służą wsparciem merytorycznym oraz przedstawiają usprawnienia w celu minimalizacji błędu lub jego wyeliminowania w przyszłości.

  Jak możemy pomóc?
 • dedykowany zespół wyspecjalizowanych konsultantów SAP EWM
 • wsparcie pracy użytkowników SAP EWM
 • obsługa problemów występujących w poszczególnych procesach
 • szeroki zakres prac tzw. Małego rozwoju.
 • wskazywanie obszarów wymagających optymalizacji
 • konsultacje i warsztaty
 • wskazywanie sposobu wykonania danej czynności
 • usuwanie błędów konfiguracyjnych
 • usuwanie błędów programistycznych
 • analizowania i diagnozowania przyczyn błędów i usterek w systemie. usuwania przyczyn tych błędów i usterek
 • Wizyty i wsparcie konsultantów w Państwa biurze
 • Gwarancje czasów reakcji i rozwiązania dla zgłaszanych problemów
 • Czy potrzebujesz wsparcia SAP EWM?

  Jeśli zależy Ci na bezawaryjności i ciągłości pracy systemów przez usuwanie niespodziewanych błędów, dowiedz się więcej:

  Pobierz materiał

  SAP HCM

  Usługi wsparcia SAP HCM zapewniają działanie systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz - z biznesowej perspektywy - umożliwiają jego rozwój. W zakresie SAP AMS znajduje się wsparcie użytkowników klienta w rozwiązywaniu wszystkich kwestii związanych z bieżącą obsługą używanego systemu SAP.

  Nieustannie zmieniające się przepisy prawne, a także naturalne zmiany wewnątrz organizacji wymuszają ciągłe działania i dbałość w zakresie systemów SAP HCM.

  Dostosowanie konfiguracji powinno być realizowane przez doświadczonych konsultantów, których kompetencje umożliwią kompleksowe wsparcie systemów, aby w pełni wykorzystać ich funkcjonalność.

  Zakres wsparcia SAP HCM

  Moduły:
 • HR-OM- Zarządzanie organizacją
 • HR-TM- Zarządzenie czasem pracy
 • HR-PA- Administracja kadrami
 • HR-PY- Zarządzanie wynagrodzeniami
 • EY Helpdesk

  System Helpdesk umożliwia tworzenie zgłoszeń wraz z pełnym śledzeniem postępu jego realizacji. Jest dostępny przez przeglądarkę internetową. Analogicznie, zakres wsparcia serwisowego jest określany indywidualnie, w zależności od potrzeb i wymagań klienta. 

  System jest intuicyjny i dostępny przez przeglądarkę internetową.

  Zakres SAP AMS HCM

 • wsparcie serwisowe SAP maintenance, tzw. wsparcie serwisowe producenta SAP
 • szeroki zakres prac małego rozwoju, czyli „small development”
 • druga i trzecia linia wsparcia > pomoc użytkownikom po stronie klienta w rozwiązywaniu kwestii związanych z bieżącą obsługą systemu SAP
 • SAP AMS HCM – usługi

 • analiza zgłoszeń błędnego działania systemu: usuwanie lub poprawa błędów konfiguracyjnych, usuwanie lub poprawa błędów programistycznych
 • dostosowanie systemu SAP HCM do zmian prawnych oraz wymagań klienta
 • analiza i przygotowanie do upgrade SAP, a następnie jego realizacja w zakresie BASIS, dostosowania konfiguracji oraz rozszerzeń ABAP
 • wgrywanie not lub aktualizacji udostępnionych przez producenta oprogramowania oraz dostosowanie systemu SAP HCM do zmian prawnych oraz wymagań klienta
 • informowanie o nowych notach i publikowanych aktualizacjach wraz z komentarzami oraz sugestiami zmian w systemie
 • wsparcie, które z różnych przyczyn nie może być zrealizowane przez konsultantów po stronie klienta
 • wsparcie merytoryczne i funkcjonalne w zakresie działania systemu SAP HCM
 • zdalnie wspieranie administratorów klienta (wsparcie administracji SAP)
 • wsparcie testów po stronie klienta: przygotowywanie scenariuszy testowych, przeprowadzanie testów
 • tworzenie raportów wg oczekiwań
 • przebudowa istniejących rozszerzeń klienckich
 • aktualizacja dokumentacji na podstawie systemu
 • wskazywanie obszarów wymagających optymalizacji oraz przeglądy systemów
 • przygotowanie dedykowanych warsztatów tematycznych będących przedmiotem wsparcia oraz umożliwienie konsultacji z ekspertami w zakresie wspieranych modułów SAP HCM
 • wizyty i wsparcie konsultantów formie online jak i offline 
 • realizacja innych prac dodatkowych (opcja)
 • Czy potrzebujesz wsparcia SAP HCM?

  Pobierz materiał

  SAP IBP

  Wsparcie AMS (Application Management Services) dla SAP IBP to zapewnienie ciągłości biznesowej w całym łańcuchu dostaw.

  Przewiduje się, że w 2020 r. światowe wydatki na IT wyniosą 3, 5 bln USD, co oznacza spadek o 7, 3% w stosunku do roku ubiegłego i ogranicza inwestycje w nowe inicjatywy, które mogą pomóc w zaspokojeniu potrzeb biznesowych. W porównaniu z wydatkami w 2019 r. mniejsza skala alokowanego budżetu powoduje spadek inwestycji w nowe inicjatywy, które mogą pomóc w zaspokojeniu potrzeb biznesowych.

  W konsekwencji, zmianie wymagania i oczekiwania, a usługi wsparcia odgrywają znaczącą rolę. 

  SAP IBP a zmiany w łańcuchu dostaw

  Dynamiczne przemiany w dziedzinie łańcucha dostaw ewoluują tak szybko, że nie potrzeba dużo czasu, aby stosowane do tej pory narzędzia przestały być efektywne. Zespół wsparcia aplikacyjnego rozumie potrzeby organizacji, by IT działało zgodnie ze strategią i mogło skoncentrować się na zwiększaniu wartości SAP IBP.

  Tradycyjnie organizacje koncentrują się głównie na utrzymaniu aplikacji i nie zawsze przywiązują wagę do pełnego wykorzystania ich możliwości. Zespół AMS funkcjonuje jako rozszerzenie przedsiębiorstwa oferując rozbudowane, strategiczne podejścia do SAP IBP. Organizacje nie są w stanie na bieżąco śledzić aktualizacji i rozszerzeń posiadanych aplikacji. Zespół certyfikowanych konsultantów EY AMS w ramach współpracy rekomenduje, a następnie dostarcza bieżące usprawnienia i aktualizacje w ramach SAP IBP, co pozwala na wykorzystanie tego narzędzia w pełnym zakresie funkcjonalności.

  Wsparcie i utrzymanie SAP Integrated Business Planning

  Zespół EY SAP AMS pracuje jako rozszerzenie działu IT, koncentrując się na umożliwieniu zespołowi i organizacji stałego wzrostu oraz dostarczania rozwiązań SAP z wyraźną skutecznością.
  Usługi wsparcia to przede wszystkim wysoko wykwalifikowani konsultanci, którzy wykorzystują swoją specjalistyczną i biznesową wiedzę z zakresu SAP IBP, aby dostarczyć współpracującej organizacji maksymalną wartość.
  Usługi SAP IBP zawierają wsparcie SAP na żądanie, przez kompletny outsourcing aplikacji, aż po zarządzanie chmurą. Mogą również obejmować ulepszenia aplikacji (prośby o zmiany, aktualizacje), a także optymalizację (usługi doradcze, oceny). Zespół AMS staje się rozszerzeniem organizacji, dając możliwość bardziej strategicznego podejścia do rozwiązania SAP Integrated Business Planning.

  Jaki jest zakres utrzymania i wsparcia SAP IBP?

 • Wgrywanie poprawek oraz not aktualizujących systemu zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Wykonywanie prac konfiguracyjnych lub programistycznych
 • Aktualizacje systemu oraz dostosowywanie SAP IBP do zmieniających się procesów przedsiębiorstwa
 • Modyfikacje i rozwój systemu SAP IBP uwzględniające również koncepcję, a także zasady realizacji prac wraz z przygotowaniem dokumentacji 
 • Udzielanie administratorom, konsultantom, użytkownikom kluczowym oraz użytkownikom końcowym wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów aplikacyjnych związanych z użytkowaniem systemu SAP IBP
 • Profesjonalna pomoc (zdalnie lub w biurze), która pozwala na korzystanie z pełnego wachlarza potrzebnych funkcjonalności
 • EY SAP oznacza:

  1. Szeroki zakres kompetencji EY pozwala zapewniać wsparcie w całym spektrum rozwiązań SAP IBP

  2. Opieka serwisowa dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dostępność 24/7/365

  3. Optymalne uzupełnienie usług wsparcia systemu

  4. Korzystny model rozwoju posiadanego systemu poprzez zmiany w jego konfiguracji

  5. Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem systemu oraz własnego zespołu utrzymania

  6. Wsparcie w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wymagające wyzwania biznesowe

  Punkt widzenia zespołu EY AMS

  Celem zespołu jest wykorzystanie wiedzy ekspertów SAP IBP dla organizacji każdej wielkości. Klienci otrzymują fachową pomoc SAP na żądanie, w dowolnym obszarze funkcjonalnym lub technicznym. 

  EY SAP AMS to zabezpieczenie bieżącej działalności i zminimalizowanie ryzyka przerw w procesach.

  Skuteczność i umiejętność zarządzania polegająca na sprawnym rozwiazywaniu problemów to priorytety, które pomagają w osiągnięciu większej efektywności. Przy stałym dostosowaniu do zmian biznesowych istotne jest właściwe połączenie zasobów i usług wsparcia, by móc adekwatnie do założeń reagować na rosnące wymagania klientów. Umiejętne podejście do dbałości o jakość skupia się wówczas na zastosowaniu najlepszych standardów i praktyk branżowych, skutkuje większą dostępnością oraz niezawodnością aplikacji, które są zgodne z wymaganiami biznesowymi klientów.

  Czy potrzebujesz wsparcia SAP IBP?

  Pobierz materiał

  SAP Finance

  SAP Support Finance

  Oferowane usługi AMS Finance odnoszą się do SAP ECC oraz S/4HANA i zapewniają wsparcie rozwiązywania wszystkich problemów z obszaru eksploatacji finansowego: Księga Główna, należności, zobowiązania, środki trwałe, zarzadzanie zasobami finansowymi, rozrachunki, kontroling, kontroling strategiczny i konsolidacja opracowanego w trakcie procesu wdrożeniowego.

  SAP AMS Finance - wyzwania

  Wartość globalnego rynku AMS, usług zarządzania aplikacjami rośnie bardzo dynamicznie. Szczególnie znaczący wzrost można było zaobserwować na przestrzeni 2020 roku. Ponadto, przewidywany jest dalszy wzrost o ponad 5% rocznie. W odniesieniu do rynkowych perspektyw, biznes poszukuje zdolności dostarczania wysokowydajnych modeli wsparcia, które zapewniają złożone monitorowanie procesu rozwiązywania problemów towarzyszących użytkowaniu systemu.

  Poprawne działanie aplikacji systemowych w obszarze funkcjonalnym i technicznym jest wymogiem każdej organizacji. Dzięki temu, użytkownicy mogą być skoncentrowani na zarządzaniu procesami biznesowymi.

  Zewnętrzni konsultanci AMS zapewniają rozwiązywanie problemów w użytkowaniu systemu oraz dostarczają wiedzę we wszystkich obszarach eksploatacji. Wykorzystanie takiego wsparcia obniża koszty użytkowania aplikacji. Przede wszystkim, w przypadku błędów lub awarii systemu zapewnia szybką reakcję oraz umożliwia wprowadzenie zmian zgłoszonych przez użytkownika.

  EY AMS ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania aplikacji finansowych z biznesowego punktu widzenia, a także dostosowanie ich do nowych potrzeb pojawiających się w każdym cyklu życia.

  Wsparcie merytoryczne dla obszaru finanse jest dostarczane przez konsultantów biznesowych, przy wsparciu przez zespół programistów i administratorów.

  EY SAP to funkcjonalne wsparcie:

  1. Korekcyjne

  Obejmuje wszystkie zadania związane z zarządzaniem incydentami, w tym analizę i korektę zgłoszeń użytkowników, które mogą być spowodowane awarią aplikacji lub ich nieprawidłową obsługą.

  2. Rozwojowe

  Przyrost funkcjonalności lub modyfikacja istniejących, które wynikają z nowych wymagań biznesowych i zmian w przepisach prawnych.

  3. Odpowiedzi na pytania użytkowników

  Rozwiązywanie wątpliwości w kwestii zaimplementowanych funkcjonalności.

  EY SAP AMS Finance zapewnia:

 • usługi zarządzane „ad hoc” na podstawie umów SLA (Service Level Agreement)
 • najwyższą jakość świadczonych usług SAP AMS
 • optymalizację możliwości funkcjonalnych oraz technicznych rozwiązań klienta
 • usprawnienie procesu decyzyjnego w zespołach klienta
 • uzupełnienie procesu zarządzania cyklem życia aplikacji SAP Finance w modelu 360 oraz zakresie codziennych czynności użytkownika
 • optymalizację procesów pod kątem przyszłej redukcji kosztów.
 • dostarczanie usług wsparcia w zakresie finansów dla różnych branż oraz wersji systemu SAP.
 • Czy potrzebujesz wsparcia SAP Finance?

  Pobierz materiały

  Zwiększanie wydajności w procesach AMS przy jednoczesnym zmniejszaniu rocznych kosztów Klienta

  Najnowsza generacja systemu SAP – pełen zestaw możliwości technicznych i funkcjonalnych

  Wsparcie użytkownika końcowego w zakresie wszystkich wersji systemu SAP (S/4, ECC, ERP)

  Eksperci rozwoju aplikacji i bieżącego wsparcia

  Wsparcie 24/7 lub na żądanie

  Obsługa w językach: angielskim, norweskim, polskim, słowackim, portugalskim, szwedzkim i niemieckim

  Współpracujemy, by pomóc organizacjom szybko rozwiązać bieżące problemy, zapobiec kolejnym i jak najlepiej wykorzystać dostępne możliwości podczas nowych wyzwań. Dzięki najnowszym technologiom zapewniamy elastyczne, innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów.

  Aby zapewnić fachowe i efektywne kosztowo wsparcie 24/7 oferujemy możliwość korzystania z globalnych centrów dostarczania usług oraz specjalistycznej wiedzy sieci EY. Swoją ekspertyzą służą również nasi europejscy konsultanci, a także centra wdrożeniowe SAP.

  Jako Globalny Partner SAP możemy zaoferować więcej dzięki ciągłemu tworzeniu nowych usług, rozszerzeń oraz automatyzacji. Nieustannie rozwijamy model wsparcia, by zapewnić jeszcze więcej korzyści klientom.

  (Content List - Contacts)

  Warszawa

  Gdańsk

  Katowice

  Kraków

  Łódź

  Poznań

  Wrocław

  Podręcznik wsparcia serwisowego 4ipnet Whg425

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wsparcia serwisowego 4ipnet Whg425

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik wsparcia serwisowego 4ipnet Whg425