Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cab Technology 5948102

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cab Technology 5948102 są ważne dla bezpieczeństwa użytkowników. Instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje o urządzeniu, w tym wskazówki dotyczące jego działania, instalacji i użytkowania. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie, że urządzenie będzie używane zgodnie z zaleceniami producenta, a także zezwalanie na bezpieczne i efektywne użytkowanie. Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cab Technology 5948102 powinny zostać przestrzegane przez użytkowników, aby upewnić się, że urządzenie jest używane w sposób bezpieczny i prawidłowy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cab Technology 5948102

Instrukcję należy zachować na przyszłość.

W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawszeprzestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac.

Produkt został skonstruowany i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami wzakresie bezpieczeństwa. Mimo starannej konstrukcji występuje, jak we wszystkich urządzeniachelektrycznych lub elektronicznych, pewne ryzyko resztkowe. Aby uniknąć powstania szkódosobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania produktu, należy dokładnieprzeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących

bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem w przypadku dotknięciaczęści lub kabli przewodzących napięcie

W częściach lub kablach produktu przewodzących napięcie występuje wysokie napięcie.

Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesieniaciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

• Nie wolno dotykać odsłoniętych części ani kabli przewodzących napięcie.

• Przed rozpoczęciem prac produkt należy odłączyć spod napięcia i zabezpieczyć przedponownym włączeniem.

• Podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie należy stosować odpowiednieśrodki ochrony indywidualnej.

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i brakuogranicznika przepięć

W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzeniapioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych doinstalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dotknięcia elementówprzewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciaławskutek porażenia prądem elektrycznym.

• Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącegoogranicznika przepięć.

• W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kablize znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy

zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.

• Złącze Ethernet produktu jest złączem klasy TNV-1 i zapewnia ochronę przed przepięciamido 1, 5 kV.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu

W odosobnionych sytuacjach wewnątrz produktu może wytworzyć się przy usterce palnamieszanka gazów. W takiej sytuacji operacja przełączeniowa może być przyczyną pożaru lubwybuchu wewnątrz produktu. Skutkiem tego może być utrata życia lub odniesienie

niebezpiecznych dla życia obrażeń ciała wskutek kontaktu z gorącymi lub wyrzuconymi nazewnątrz częściami.

• W przypadku usterki nie wolno dokonywać bezpośrednich ingerencji w produkcie.

• Należy zapewnić, aby osoby niepowołane nie miały dostępu do produktu.

• Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC lub - jeśli już on zadziałał - pozostawić gow stanie wyłączonym i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

• Prace przy produkcie (np. diagnostykę usterek, naprawy) wolno wykonywać wyłączniestosując środki ochrony indywidualnej przeznaczone do obchodzenia się z substancjaminiebezpiecznymi (np. rękawice ochronne, środki ochrony oczu i twarzy oraz drógoddechowych).

Zagrożenie odniesieniem obrażeń wskutek kontaktu z trującymisubstancjami, gazami i pyłami

W odosobnionych i rzadkich przypadkach, wskutek uszkodzenia komponentów elektronicznychwewnątrz produktu mogą powstać trujące substancje, gazy i pyły. Dotknięcie trującychsubstancji oraz wdychanie trujących gazów i pyłów może być przyczyną podrażnienia skóry,oparzenia, trudności z oddychaniem i nudności.

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać. Dotknięcie elementów obudowymoże prowadzić do oparzeń.

• Nie wolno dotykać obudowy w trakcie eksploatacji.

• Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy produktuWskutek niewłaściwego podnoszenia i upadku produktu podczas transportu lub montażumożna odnieść obrażenia ciała.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek dużej masy pokrywyobudowy produktu

Upadek pokrywy obudowy podczas jej zakładania lub zdejmowania może spowodowaćobrażenia ciała.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez piasek, kurz lub wilgoćPrzedostanie się do wnętrza produktu piasku, kurzu lub wilgoci może być przyczyną jegouszkodzenia lub negatywnie odbić się negatywnie na jego funkcjonowaniu.

• Produkt wolno otwierać tylko wtedy, gdy wilgotność znajduje się w określonym zakresie i wjego otoczenie jest wolne od kurzu i piasku.

• Produktu nie wolno otwierać podczas burzy piaskowej lub opadów.

Wysokie koszty wskutek nieodpowiedniej taryfy opłat za dostęp dointernetu

Ilość danych transmitowanych przez internet przy użytkowaniu produktu zależy od sposobuużytkowania. Ilość danych zależy np. od liczby urządzeń w instalacji, częstotliwości

przeprowadzania aktualizacji urządzeń, częstotliwości transmisji danych na portal Sunny Portaloraz używania funkcji FTP Push. Może to być przyczyną wysokich opłat za korzystanie zinternetu.

• Firma SMA Solar Technology AG zaleca korzystanie ze zryczałtowanej taryfy opłat zadostęp do internetu.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu przez środki czyszcząceStosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

3 Zakres dostawy

Należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne i czy nie posiada widocznychzewnętrznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia urządzenianależy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.

B D

A C E

F G H

K

J L M N O

I

PIlustracja 1: Części wchodzące w zakres dostawy produktu

Pozycja Ilość Nazwa

A 1 Stacja ładowania

B 1 Osłona złączy

C 1 Kątownik montażowy

D 1 Śruba z łbem walcowym M5x16

E 1 Podkładka mocująca M5

F 1 Spirala zabezpieczająca przed nadmiernym zagięciem

G 1 Dławik kablowy M25

H 1 Przeciwnakrętka dławika kablowego M25

I 2 Ferryt

J 1 Dławik kablowy M32

K 1 Dławik redukcyjny kablowy z M25 na M32

L 1 Kabel ładowania

M 1 Tulejka ochronna RJ45: nakrętka złączkowa, przelotka kablowa,tu-leja gwintowana

N 1 2-biegunowa listwa zaciskowa do podłączenia źródła sygnału do

O 1 5-biegunowa listwa zaciskowa do podłączenia źródła sygnału dowejścia cyfrowego

P 1 Skrócona instrukcja w naklejką z hasłem na tylnej stronieNaklejka zawiera następujące informacje:

• Numer identyfikacyjny PIC (Product Information Code) dorejestracji instalacji na Sunny Portal

• Klucz rejestracyjny RID (Registration Identifier) dozarejestrowania instalacji na Sunny Portal

• Hasło dostępu do sieci WLAN WPA2-PSK (Wi-Fi ProtectedAccess 2 – Preshared Key), umożliwiające bezpośredni dostępdo produktu poprzez sieć WLAN

• Device Key (DEV KEY) do resetowania hasła dostępuadministratora

4 Widok urządzenia 4. 1 Opis produktu

A

E

CB

D

Ilustracja 2: Konstrukcja produktu

Pozycja Nazwa

A Przełącznik obrotowy do wyboru trybu ładowania

B Osłona złączy

Przepusty kabla ładowania, kabla AC, kabla sieciowego i kabla źródłasygnału wejścia cyfrowego

C Diody LED

Diody LED informują o stanie roboczym produktu.

D Naklejka z kodem QR do zeskanowania w aplikacji SMA 360°,uła-twiająca połączenie z interfejsem użytkownika za pośrednictwem sieciWLAN

E Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu.

Tabliczka znamionowa musi znajdować się na produkcie przez całyczas. Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje:

• Typ urządzenia (Model)

• Numer seryjny (Serial No. lub S/N)

• Data produkcji (Date of manufacture)

• Numer identyfikacyjny do rejestracji produktu na Sunny Portal (PIC)

• Klucz do rejestracji produktu na Sunny Portal (RID)

• Hasło dostępu do sieci WLAN (WPA2-PSK), umożliwiającebezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika produktu poprzezsieć WLAN

• Parametry urządzenia

4. 2 Symbole na produkcie

Symbol Objaśnienie

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznymProdukt pracuje pod wysokim napięciem.

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Podczas pracy produkt może się bardzo rozgrzać.

Przestrzegać dokumentacji

Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych doproduk-tu.

Tryb ładowania

Symbol w połączeniu z zieloną diodą LED sygnalizuje, że produkt znajdujesię trybie ładowania.

Wraz z czerwoną diodą LED ten symbol sygnalizuje usterkę.Szybkie ładowanie

Ten symbol znajduje się na przełączniku obrotowym i sygnalizuje pozycjęprzełącznika dla szybkiego ładowania.

Inteligentne ładowanieprzełącznika dla ładowania sterowanego zarządzaniem energią.

Prąd przemienny

Oznakowanie WEEE

Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy goutylizować zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu przepisamidoty-czącymi utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt może być montowany na zewnątrz budynków.

Stopień ochrony IP65

Produkt jest chroniony przed kurzem i wodą, która z dowolnej strony pada naobudowę jako strumień.

Oznakowanie CE

Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.

Oznakowanie UKCA

Produkt jest zgodny z przepisami stosownych ustaw Anglii, Walii i Szkocji.

RoHS

Oznakowanie RoHS

4. 3 Złącza i funkcje

Produkt posiada na wyposażeniu następujące złącza i funkcje:

Interfejs użytkownika do konfiguracji i monitorowania

Produkt jest wyposażony seryjnie w zintegrowany serwer sieciowy z interfejsem użytkownika dokonfiguracji i monitorowania produktu.

Interfejs użytkownika w produkcie można otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej przyaktywnym połączeniu z inteligentnym urządzeniem końcowym (np. laptopem, tabletem lubsmartfonem).

SMA Speedwire

Produkt posiada jako seryjne wyposażenie moduł SMA Speedwire. SMA Speedwire jesttechnologią komunikacji opartą na standardzie sieci komputerowej Ethernet. Szybkość transmisjidanych przy stosowaniu technologii SMA Speedwire wynosi100 Mbps, co zapewnia optymalnąkomunikację pomiędzy urządzeniami Speedwire w instalacji.

Produkt obsługuje szyfrowaną komunikację w instalacji za pomocą

SMA Speedwire Encrypted Communication. Aby móc korzystać w instalacji z szyfrowaniaSpeedwire, wszystkie urządzenia Speedwire z wyjątkiem licznika SMA Energy Meter musząobsługiwać funkcję SMA Speedwire Encrypted Communication.

Połączenie WLAN z SMA 360° App i SMA Energy App

Standardowo na produkcie umieszczony jest kod QR. Zeskanowanie umieszczonego na produkciekodu QR za pomocą aplikacji MA 360° App lub SMA Energy App powoduje połączenie zproduktem za pośrednictwem sieci WLAN i automatyczne nawiązanie połączenia z interfejsemużytkownika.

WLAN

Produkt jest wyposażony seryjnie w interfejs WLAN. W stanie fabrycznym interfejs WLAN jeststandardowo aktywowany. W przypadku niekorzystania z sieci WLAN interfejs WLAN możnadezaktywować.

Ponadto produkt posiada funkcję WPS. Funkcja WPS umożliwia automatyczne połączenieproduktu z siecią (np. za pośrednictwem routera) i nawiązanie bezpośredniego połączeniapomiędzy produktem a inteligentnym urządzeniem końcowym.

Ograniczenie funkcjonalności przy niskich temperaturach

Wbudowany w produkcie interfejs WLAN jest przeznaczony do użytkowania w temperaturzedo -20°C.

• Dezaktywować interfejs WLAN przy niskich temperaturach.

Odblokowanie ładowania za pomocą aplikacji

Aby chronić stację ładowania przed dostępem osób postronnych, od wersji oprogramowaniasprzętowego 1. 02. ##. R można aktywować Odblokowanie ładowania za pomocą aplikacji.

Po aktywacji stacja ładowania zostaje zablokowana i każdy proces ładowania musi zostaćodblokowany za pomocą Energy App firmy SMA. Odblokowanie ładowania dotyczy aktywnegoprocesu ładowania. Po zakończeniu procesu ładowania stacja ładowania zostaje ponowniezablokowana.

Aktywację można dokonać podczas uruchomienia przy użyciu asystenta instalacji w poluUstawienia ładowania lub podczas eksploatacji na interfejsie użytkownika w menuKonfiguracja urządzenia.

Device Key (DEV KEY)

Za pomocą klucza („Device-Key”) można zresetować konto administratora i wprowadzić nowe

Wejścia cyfrowe

Stacja ładowania jest seryjnie wyposażona w wejścia cyfrowe.

Wejście cyfrowe X1300 jest przeznaczone do podłączenia odbiornika do zdalnego sterowaniado regulacji stacji ładowania przez operatora sieci przesyłowej.

Cyfrowe wejście X1301 może służyć do podłączenia przełącznika szybkiego wyłączania w celusterowania stacją ładowania przez operatora sieci przesyłowej lub wyłącznika kluczykowego lubczytnika kart RFID do odblokowywania procesu ładowania.

SMA Smart Connected

Pakiet SMA Smart Connected umożliwia bezpłatne monitorowanie pracy produktu na portaluSunny Portal. Dzięki pakietowi SMA Smart Connected użytkownik i specjalista są automatycznie iproaktywnie informowani o wydarzeniach, które wystąpiły w produkcie.

Aktywacja pakietu SMA Smart Connected odbywa się podczas rejestracji na portalu Sunny Portal.

Aby móc korzystać z pakietu SMA Smart Connected, produkt musi być stale połączony z portalemSunny Portal, a ponadto na portalu muszą być zapisane aktualne dane użytkownika i specjalisty.

4. 4 Diody LED

Sygnalizacja diodą LED ObjaśnienieZielona LED miga powoli

(wł. przez 2 s, wył. przez2 s)

Oczekiwanie na warunki uruchomienia

Warunki dla trybu ładowania jeszcze nie są spełnione. Pospełnie-niu warunków EV Charger rozpoczyna ładowanie.

Zielona dioda LED szybkomiga (świeci się przez 0, 5 s,gaśnie na 0, 5 s)

Aktualizacja oprogramowania

Produkt przeprowadza aktualizację oprogramowania.

Zielona dioda LED świeci sięświatłem ciągłym

EV Charger ładuje pojazd z mogą przekraczającą 90% mocyzna-mionowej.

Zielona dioda LED pulsuje Tryb ładowania

EV Charger jest wyposażony w dynamiczny wskaźnik mocy zzielo-ną LED. W zależności od mocy zielona dioda LED pulsuje wolniejlub szybciej.

Zielona dioda LED jestwyłą-czona

EV Charger nie ma aktywnego procesu ładowania.

Czerwona dioda LED świecisię światłem ciągłym

Wystąpiło zdarzenie

W przypadku wystąpienia zdarzenia w interfejsie użytkownikapro-duktu lub w produkcie do komunikacji (np. Sunny Home Manager)wyświetlany jest dodatkowo konkretny komunikat dotyczącyzda-rzenia wraz z odpowiednim numerem zdazda-rzenia.

Czerwona LED miga Pojazd przerwał proces ładowania

Jeżeli wystąpiło takie zdarzenie, pojazd spowodował przerwanieprocesu ładowania.

Rozwiązanie:

• Otworzyć i zamknąć pojazd za pomocą pilota radiowego.

• Odłączyć kabel do ładowania od pojazdu, a następnieponownie go do niego przyłączyć.

• Sprawdzić i ew. zmienić ustawienia w interfejsie użytkownikapojazdu.

Niebieska dioda LEDpulsu-je powoli przez ok. 1 minutę

Trwa nawiązywanie połączenia

Produkt nawiązuje połączenie z lokalną siecią lub łączy siębezpo-średnio przez Ethernet z inteligentnym urządzeniem końcowym (np.

laptopem, tabletem lub smartfonem).pulsu-je szybko przez około 2mi-nuty (przez 0, 25 s jestwłą-czona i przez 0, 25 swyłą-czona)

Aktywowana funkcja WPSFunkcja WPS jest włączona.

Niebieska dioda LED świeci

Komunikacja aktywna

Nawiązane jest połączenie z lokalną siecią lub bezpośredniepołą-czenie poprzez sieć Ethernet z inteligentnym urządzeniemkońco-wym (np. laptopem, tabletem lub smartfonem).

Wszystkie 3 diody LEDświe-cą się i gasną po ok. 90 s

Faza uruchamiania procesu ładowania

Po zgaśnięciu diod LED faza uruchamiania jest zakończona irozpo-czyna się proces ładowania.

4. 5 Widok systemu

SUNNYHOME MANAGER 2. 0

SUNNY PORTAL

SYSTEM MAGAZYNOWANIAENERGII FIRMY SMA

INSTALACJA KLIENTAPUBLICZNA

SIEĆ ELEKTRO-ENERGETYCZNA

Prąd przemienny

SYSTEMPV FIRMY SMA

Energia solarnaKomunikacja

ODBIORNIKI

SYSTEM ŁADOWANIAFIRMY SMA

Ilustracja 3: Budowa systemu

4. 5. 1 Schemat ideowy

System z 1 stacją ładowania SMA EV Charger

SUNNY BOYSTORAGE

3DO SIECI z licznikiemenergii operatora sieci

PUBLICZNA SIEĆ

Ilustracja 4: Schemat ideowy (przykład z 1 stacją ładowania EVC22-3AC-10)

3-fazowy system z maks. 3 stacjami ładowania SMA EV ChargerSUNNY BOY

Ilustracja 5: Schemat ideowy (przykład z 3 stacją ładowania EVC22-3AC-10)

4. 2 Schemat komunikacji

Internet ogólnie dostępny

Komunikacja radiowaSygnał sterowania okrężnego

ODBIORNIK

Ilustracja 6: Schemat komunikacji w instalacji

4. 6 Tryb pracy Multi-EVC

Tryb pracy Multi-EVC jest obsługiwany w wersji oprogramowania sprzętowego 1. R lubnowszej i umożliwia podłączenie maks. 3 stacji ładowania EV Charger firmy SMA. Możnatworzyć instalacje, w których występują zarówno 1-fazowe stacje ładowania (EVC7. 4-1AC-10) i3-fazowe stacje ładowania (EVC22-3AC-10).

W trybie Multi-EVC wszystkie stacje ładowania muszą być naprzemiennie podłączane dopublicznej sieci elektroenergetycznej.

Sunny Home Manager przesyła co minutę do stacji ładowania informacje o liczbie aktywnychstacji ładowania.

Jeśli w trybie Multi-ECV do ładowania pojazdu używanych jest kilka stacji ładowania i wśródpojazdów znajduje się pojazd ładowany 2-fazowo, w celu zachowania symetrii będzie on tylkoładowany prądem 1-fazowym.

W przypadku zaniku komunikacji pomiędzy modułem Sunny Home Manager a stacjamiładowania mogą być ładowane tylko pojazdy przeznaczone do ładowania prądem 1- lub3-fazowym. W tym przypadku 2-fazowo ładowane pojazdy będą ładowane tylko prądem1-fazowym. Istnieje możliwość ustawienia wartości awaryjnych, które będą obowiązywały wprzypadku zaniku komunikacji.

L1 L2

Prąd ładowania w jednej fazie [A]

Czas ładowaniaLiczba aktywnych stacji ładowania

Ładowany 2-fazowo pojazd elektryczny podłączony do stacji ładowania EV Charger 22 firmy SMA

Ilustracja 7: Ograniczenia przy ładowaniu prądem 1-fazowym pojazdu ładowanego prądem 2-fazowymW celu ochrony przed przeciążeniem w trybie Multi-EVC ograniczany jest maksymalny prądładowania (maks. prąd ładowania / liczba aktywnych stacji ładowania). Jeśli przykładowo dopunktu przyłączenia do sieci są podłączone 3 stacje ładowania o prądzie znamionowym 35 A,prąd ładowania zostaje ograniczony w następujący sposób:

• 1 aktywna stacja ładowania: 32 A

• 2 aktywne stacje ładowania: 17, 5 A w jednej stacji ładowania

• 3 aktywne stacje ładowania: 11, 67 A w jednej stacji ładowania

Należy mieć na uwadze, że odbiorniki o dużym poborze mocy mogą spowodować, iż stacjeładowania odłączą się od publicznej sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia ochronyprzed przeciążeniem.

515102035

253040

1 2 3 1

32 A 32 A

SMA EV Charger: 1 2 3

Prąd znamionowy w punkcie przyłączenia do sieci: 35 A17, 5 A

11, 67 A

Ilustracja 8: Ograniczenie prądu ładowania

5 Montaż

5. 1 Warunki montażu

Wymagania dotyczące miejsca montażu:

Mimo starannej konstrukcji urządzenia elektryczne mogą spowodować pożar. Skutkiem tegomoże być utrata życia lub odniesienie poważnych obrażeń ciała.

• Produktu nie wolno montować w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiałylub gazy palne.

• Nie wolno montować produktu w strefach zagrożonych wybuchem.

☐ Montaż jest dozwolony tylko w miejscach o ograniczonym dostępie (np. prywatna działka,teren zakładu). Nie wolno używać produktu jako publicznej stacji ładowania.

☐ Falownik należy zamontować na solidnym i równym podłożu (np. beton lub ścianamurowana). Różnica pomiędzy zewnętrznymi punktami mocowania nie może przekraczać5 mm.

☐ Powierzchnia montażowa musi być wykonana z niepalnego materiału.

☐ Przy montażu wtyczka kabla ładowania zawsze musi znajdować się na wysokości od 0, 5 mdo 1, 5 m nad poziomem gruntu.

☐ Miejsce montażu musi być odpowiednie do ciężaru i wymiarów produktu (patrz rozdział 14,strona 71).

☐ Miejsce montażu nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Promienie słoneczne padające bezpośrednio na produkt mogą doprowadzić doprzedwczesnego zestarzenia się jego zewnętrznych elementów wykonanych z tworzywasztucznego oraz do zbyt mocnego nagrzewania się. Gdy temperatura produktu jest zbytwysoka, następuje redukcja mocy, aby zapobiec przegrzaniu się produktu.

☐ Należy dobrać takie miejsce montażu, aby można było połączyć EV Charger i pojazd zapomocą kabla ładowania. Nie wolno przy tym naprężać, zgniatać ani zginać kablaładowania.

☐ Pod produktem nie można instalować żadnych dalszych urządzeń.

☐ Należy zawsze zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsca montażu bez koniecznościstosowania urządzeń pomocniczych, takich jak np. rusztowania czy podnośniki. Wprzeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu będzie możliwe tylko w ograniczonymzakresie.

☐ Należy przestrzegać warunków klimatycznych (patrz rozdział 14, strona 71).

Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe:

☐ Produkt wolno montować tylko w dozwolonym położeniu. W ten sposób można zapewnić, żedo wnętrza produktu nie przedostanie się wilgoć.

☐ Produkt należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić łatwy odczyt sygnalizacji zapomocą diod LED.

90°... 75°

Ilustracja 9: Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażoweWymiary do montażu

115 105

302

240

150

33423

460

Ilustracja 10: Położenie punktów mocowania (wymiary w mm)Zalecane odstępy

Zachowanie zaleconych odstępów zapewnia odpowiednią wymianę ciepła. Zapobiega to

☐ W przypadku montażu kilku produktów w miejscu o wysokich temperaturach otoczenianależy zwiększyć odstępy pomiędzy produktami i zapewnić odpowiedni dopływ świeżegopowietrza.

200

100

100 50

Ilustracja 11: Zalecane odstępy (wymiary w mm)

5. 2 Montaż produktu

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

• 3 wkręty do drewna ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym (rozm. 10, średnica: 6 mm),długość wkrętu należy dobrać przy uwzględnieniu podłoża oraz masy produktu (grubośćnakładki montażowej: 4 mm)

• 1 podkładka okrągła (średnica: 6 mm)

• Ewentualnie 3 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych wkrętów

Sposób postępowania:

1. Znaczyć miejsca pod otwory. Oznaczenia powinny znajdować się w poziomie.

2. Wywiercić otwory.

3. W zależności od podłoża włożyć do otworów kołki rozporowe.

4. Wkręcić wkręty na tyle, aby pomiędzy łbem wkrętu a podłożem był zachowany odstępprzynajmniej 6 mm.

5. Usunąć brązową taśmą klejącą z produktu.

• Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłą‐

czyć je od zasilania.

• Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy używać ściernych

środków czyszczących ani ostrych, metalowych myjek, ponie‐

waż mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować

pęknięciem szkła.

• Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną dla danego

modelu urządzenia.

• Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć najpierw

ich przednią, a następnie tylną część od bocznych ścianek. Za‐

montować prowadnice blach w odwrotnej kolejności.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2. 1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może zainstalować wyłącz‐

nie wykwalifikowana osoba.

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐

starczoną wraz z urządzeniem.

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia

urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

wsze używać rękawic ochronnych.

• Nigdy nie ciągnąć urządzenia za uchwyt.
• Zachować minimalne odstępy od innych urzą‐

dzeń i mebli.

• Należy zadbać o to, aby meble itp. znajdujące

się obok urządzenia i nad nim spełniały odpo‐

wiednie wymogi bezpieczeństwa.

• Boki urządzenia powinny sąsiadować z urzą‐

dzeniami lub meblami o tej samej wysokości.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Występuje zagrożenie pożarem i pora‐

żeniem prądem elektrycznym.

• Wykwalifikowany elektryk powinien wykonać

wszystkie połączenia elektryczne.

• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐

niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐

nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐

silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐

tować się z elektrykiem.

• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐

wanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę

uszkodzonego przewodu zasilającego należy

zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐

kowanemu elektrykowi.

• Przewody zasilające nie mogą dotykać drzwi

urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi są mocno

rozgrzane.

• Zarówno w przypadku elementów znajdują‐

cych się pod napięciem, jak zaizolowanych

części zabezpieczenie przed porażeniem prą‐

dem należy zamocować w taki sposób, aby

nie można go było odłączyć bez użycia narzę‐

dzi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego

dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐

dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐

dzenia wtyczka przewodu zasilającego była

łatwo dostępna.

• Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie

wolno podłączać do niego wtyczki.

32 www. electrolux. com

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cab Technology 5948102

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cab Technology 5948102

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Cab Technology 5948102