Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Canon Dr X10c Imageformula Document Scanner

Canon Dr X10c Imageformula Document Scanner to skaner dokumentów wysokiej jakości, który zapewnia wydajność i niezawodność w zastosowaniach biurowych lub do archiwizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instalacji skanera. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa przy instalacji i użytkowaniu skanera, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia skanera. Przed uruchomieniem skanera należy wykonać instalację oprogramowania i sterowników. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić prawidłowe działanie skanera. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi instalacji skanera.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Canon Dr X10c Imageformula Document Scanner

Loading...

Podręcznik użytkownika

Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik.

Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED OTWARCIEM ZAPIECZĘTOWANEGO OPAKOWANIA DYSKU

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA CANON

WAŻNE: NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ PRZED OTWARCIEM ZAPIECZĘTOWANEGO OPAKOWANIA DYSKU. OTWARCIE ZAPIECZĘTOWANEGO DYSKU OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.

Niniejszy dokument prawny stanowi umowę licencyjną pomiędzy użytkownikiem a CANON ELECTRONICS INC. („Canon”). OTWARCIE ZAPIECZĘTOWANEGO DYSKU OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE NALEŻY OTWIERAĆ ZAPIECZĘTOWANEGO OPAKOWANIA DYSKU I JAK NAJSZYBCIEJ ZWRÓCIĆSKANER CANON, DYSK ZAWIERAJĄCY OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA SKANERA I/LUB OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE SKANERA ZASTRZEŻONE JAKO WŁASNOŚĆ CANON LUB JEJ LICENCJODAWCÓW (OPROGRAMOWANIE) ORAZ WSZELKĄ DOŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĘI INNE PRZEDMIOTY DO PUNKTU SPRZEDAŻY PRZED ICH UŻYCIEM, OTWARCIEM LUB WYJĘCIEM

Z OPAKOWANIA.

W uznaniu prawa do korzystania z OPROGRAMOWANIA, użytkownik zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej umowy.

1. PRZYZNANIE LICENCJI: Canon udziela użytkownikowi osobistego, niewyłącznego prawa do korzystania z OPROGRAMOWANIA wyłącznie na jednym komputerze. Aby zainstalować OPROGRAMOWANIE na większej liczbie komputerów, należy osobno uzyskać od Canon licencje zbiorcze.

Zabrania się cedowania, udzielania sublicencji, sprzedawania, wynajmowania, dzierżawienia, udostępniania, przenoszenia lub przekazywania stronom trzecim, przesyłania lub wywożenia OPROGRAMOWANIA z kraju, w którym zostało zakupione do innych krajów bez upoważnienia odpowiednich władz państwowych oraz kopiowania, powielania, tłumaczenia lub konwertowania na inny język programowania zarówno OPROGRAMOWANIA jak i wszelkiej towarzyszącej mu dokumentacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie.

Zabrania się dokonywania zmian, modyfikacji, dezasemblacji, dekompilacji lub innych metod odtwarzania kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA lub towarzyszącej mu dokumentacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych obowiązującymi przepisami prawa, oraz zabrania się zezwalania na to stronom trzecim.

2. KOPIA ZAPASOWA: Zezwala się na wykonanie jednej kopii OPROGRAMOWANIA jako kopii zapasowej lub skopiowania OPROGRAMOWANIA na stały nośnik danych (np. twardy dysk) komputera użytkownika i zachowanie oryginału jako kopii zapasowej. Wszelkie inne kopie OPROGRAMOWANIA stanowią naruszenie warunków niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych obowiązującymi przepisami prawa. Kopia zapasowa musi zawierać kopię informacji o prawach autorskich.

3. POMOC I AKTUALIZACJA: Canon, podmioty stowarzyszone

z firmą Canon, jej dystrybutorzy lub sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utrzymanie lub udzielanie użytkownikowi pomocy w korzystaniu z OPROGRAMOWANIA. Do niniejszego OPROGRAMOWANIA nie będą dostępne aktualizacje, poprawki lub pomoc.

4. OGRANICZONA GWARANCJA I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Canon, podmioty stowarzyszone z firmą Canon, jej dystrybutorzy lub sprzedawcy nie gwarantująnieprzerwanych usług oraz braku błędów lub ich naprawienia. Licencja udzielona jest na OPROGRAMOWANIE w jego OBECNEJ POSTACI bez jakiejkolwiek gwarancji. Dysk, na którym nagrano OPROGRAMOWANIE, objęty jest gwarancją na wady materiałowe lub wady wykonania w normalnych warunkach użytkowania na okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty ich nabycia poświadczonej na paragonie lub w inny sposób. Ograniczona gwarancja nie ma zastosowania w razie uszkodzenia dyskietki w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub niewłaściwego zastosowania OPROGRAMOWANIA oraz nie obejmuje innych osób oprócz oryginalnego użytkownika OPROGRAMOWANIA.

CANON, PODMIOTY STOWARZYSZONE Z FIRMĄCANON, JEJ DYSTRYBUTORZY I SPRZEDAWCY ZRZEKAJĄSIĘODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ DOŁĄCZONEJ DO NIEGO DOKUMENTACJI.

CANON, PODMIOTY STOWARZYSZONE Z FIRMĄ CANON, JEJ DYSTRYBUTORZY I SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY

W TYM STRATY LUB SZKODY NASTĘPCZE LUB PRZYPADKOWE, UTRATĘ ZYSKÓW, WYDATKI LUB NIEDOGODNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SPOWODOWANE LUB WYNIKŁE

Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB DOŁĄCZONEJ DO NIEGO DOKUMENTACJI.

2

CANON, PODMIOTY STOWARZYSZONE Z FIRMĄ CANON, JEJ DYSTRYBUTORZY I SPRZEDAWCY NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZABEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKA PRZED EWENTUALNYMI ROSZCZENIAMI LUB POWÓDZTWEM WNIESIONYM PRZEZ STRONĘTRZECIĄUTRZYMUJĄCĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB DOŁĄCZONA DO NIEGO DOKUMENTACJA STANOWIĄ NARUSZENIE PRAW INTELEKTUALNYCH TEJ STRONY.

POWYŻSZE STANOWI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CANON I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY, Z KTÓREGO MOŻE SKORZYSTAĆ UŻYTKOWNIK, W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM I DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ.

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA: Niniejsza umowa obowiązuje od momentu otwarcia zapieczętowanego opakowania dysku i pozostaje ważna do rozwiązania. Umowa może zostać rozwiązana przez użytkownika poprzez zniszczenie OPROGRAMOWANIA oraz wszystkich jego kopii. Umowa zostaje również rozwiązana, jeśli użytkownik nie przestrzega wszystkich jej postanowień. W takim przypadku, oprócz egzekwowania przez Canon odpowiednich praw ustawowych, użytkownik musi natychmiast zniszczyć OPROGRAMOWANIE i wszystkie jego kopie.

6. INFORMACJA O PRAWACH ZASTRZEŻONYCH RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH: OPROGRAMOWANIE podlega klauzuli PRAW ZASTRZEŻONYCH. Wszelkie korzystanie, powielanie lub ujawnianie podlega ograniczeniom zawartym w podpunkcie c. 1. ii klauzuli Prawa dotyczącego danych technicznych i oprogramowania (Rights in Technical Data and Computer Software) w akcie DFAR 252. 227-7013 lub w podpunkcie c. 1 i 2 klauzuli Praw zastrzeżonych oprogramowania komercyjnego (Commercial Computer Software Restricted Rights Clause) FAR 52. 227-19, według zastosowania.

7. ZASADA ROZDZIELNOŚCI: Gdyby postanowienie niniejszej umowy zostało uznane za niezgodne z prawem przez sąd lub trybunał odpowiedniej jurysdykcji, postanowienie to utraci moc prawną

w zakresie podlegającym jurysdykcji tego sądu lub trybunału, zaś wszelkie pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w mocy.

8. POTWIERDZENIE: OTWARCIE ZAPIECZĘTOWANEGO OPAKOWANIA DYSKU OZNACZA POTWIERDZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZROZUMIAŁ JĄ I WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE JEJ POSTANOWIEŃ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA RÓWNIEŻ, ŻE UMOWA NINIEJSZA STANOWI PEŁNE I WYŁĄCZNE POROZUMIENIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ CANON W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE OFERTY LUB WCZEŚNIEJSZE UMOWY, USTNE LUB PISEMNE ORAZ WSZELKIE INNE FORMY KOMUNIKACJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ CANON W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU UMOWY. EWENTUALNE POPRAWKI W UMOWIE SĄ WAŻNE WYŁĄCZNIE

POD WARUNKIEM PODPISANIA ICH PRZEZ ODPOWIEDNIO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY CANON.

W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące niniejszej umowy lub w celu skontaktowania się z firmą Canon w dowolnej sprawie należy skierować pismo do miejscowego przedstawiciela firmy Canon.

Międzynarodowy program ENERGY STAR® dotyczący

urządzeń biurowych.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Canon Electronics Inc. ustaliła, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi programu ENERGY

STAR® w zakresie wydajności energetycznej.

Międzynarodowy program ENERGY STAR® dotyczący urządzeń biurowych to program

propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych.

Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm. Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki i skanery. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.

Ten model nie udostępnia opcji ustawień zarządzania energią.

Tylko Unia Europejska (i EOG).

Ten symbol oznacza, że na podstawie dyrektywy WEEE (2002/96/WE) i prawa obowiązującego w kraju użytkownika produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Produkt powinien zostać

przekazany do wyznaczonego punktu odbioru, np. na zasadzie wymiany podczas zakupu nowego podobnego produktu, lub do autoryzowanego punktu odbioru zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami może mieć niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na obecność w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych substancji potencjalnie niebezpiecznych. Jednocześnie właściwa współpraca przy odpowiedniej utylizacji tego produktu może przyczynić się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc przekazywania zużytego sprzętu do recyklingu można uzyskać kontaktując się z lokalnym urzędem miasta, instytucją odpowiedzialną za wywóz odpadów lub organizacją nadzorującą program WEEE lub z lokalną firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. Dalsze informacje dotyczące zwrotu i recyklingu produktów WEEE można uzyskać, odwiedzając stronę www. canon-europe. com.

(Obszar EEA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

3

Znaki towarowe

Canon i logotyp Canon są zarejestrowanymi znakami towarowymi Canon Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i mogą być również znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w innych krajach.

Microsoft, Windows oraz Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.

ISIS jest znakiem towarowym Emc Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych.

Intel i Pentium są zarejestrowanymi znakami towarowymi Intel Corporation.

ENERGY STAR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska USA (United States Environmental Protection Agency).

Adobe jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.

imageFORMULA jest znakiem towarowym CANON ELECTRONICS INC.

Inne produkty oraz inne nazwy firmowe wymienione w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Prawa autorskie

Copyright 2010 CANON ELECTRONICS INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabrania się powielania, reprodukowania lub transmitowania niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie lub mechanicznie, w tym wykonywania kserokopii, nagrywania lub przechowywania w systemach przechowywania lub wyszukiwania informacji bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy CANON ELECTRONICS INC.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

FIRMA CANON ELECTRONICS INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ,

W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M. IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB

NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE LUB POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI SKANOWANYMI PRZY POMOCY TEGO PRODUKTU LUB ZA PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE Z POWSTAŁYMI W WYNIKU TEGO DANYMI OBRAZU.

UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTROLOWANIE ZESKANOWANYCH OBRAZÓW I WERYFIKACJĘ PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH, JEŻELI ZAMIERZA ZNISZCZYĆ ORYGINALNE ZESKANOWANE DOKUMENTY. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CANON ELECTRONICS INC. NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZA SIĘ DO CENY ZAKUPU PRODUKTU OBJĘTEGO NINIEJSZĄ GWARANCJĄ

PRZEPISY FCC (FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) (dla modelu 120 V)

Skaner dokumentów, Model M11065/M11064

Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami części 15 przepisów

FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może wywoływaćszkodliwych zakłóceńoraz

(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie

z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych z częścią 15 przepisów FCC. Przeznaczeniem tych limitów jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać fale

o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią

w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając je, użytkownik powinien podjąć próbę

przeciwdziałania im, odwołując się do jednego lub kilku sposobów:

zmieniając kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej,

zwiększając odległość między urządzeniem a odbiornikiem,

podłączając urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego dołączony jest odbiornik,

prosząc o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

4

Zgodnośćz limitami klasy B w podrozdziale B rozdziału 15 przepisów FCC wymaga używania ekranowanego przewodu.

Nie wolno przeprowadzaćżadnych zmian ani modyfikacji urządzenia z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w instrukcji. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego urządzenia mogą spowodować unieważnienie upoważnienia użytkownika do użytkowania urządzenia.

Canon U. S. A. Inc.

One Canon Plaza, Lake Success NY 11042, U. Nr Tel. (516)328-5000

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH (dla modeli 120 V)

Niniejsze urządzenie cyfrowe spełnia wymogi dotyczące ograniczeń dotyczących emisji zakłóceń radiowych dla urządzeń cyfrowych klasy B określone w normie dla urządzeń powodujących zakłócenia pod nazwą „Urządzenia cyfrowe” ICES-003 Industry Canada.

RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (dla modeli 120 V)

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: „Appareils Numériques”, NMB-003 édictée par l’Industrie Canada.

NAZWY MODELI

Następujące nazwy mogą być podawane w przepisach bezpieczeństwa w każdym obszarze sprzedaży skanera dokumentów.

Model Flatbed Scanner Unit 101 jest identyczny z modelem M181011.

Model Flatbed Scanner Unit 101 jest nazwą handlową modelu M181011.

Spis treści

Instrukcja instalacji.............................................................

6

Wstęp..................................................................................

10

Symbole użyte w niniejszym podręczniku.................................

Zasady bezpieczeństwa....................................................

11

Lokalizacja urządzenia..............................................................

Zasilacz sieciowy.......................................................................

Przenoszenie skanera płaskiego............................................... 12

Obsługa.....................................................................................

12

Utylizacja...................................................................................

13

Oddawanie skanera płaskiego do naprawy...............................

Funkcje..............................................................................

Nazwy i funkcje poszczególnych części.........................

14

Dokumenty.........................................................................

15

Umieszczanie dokumentów w skanerze...................................

Skanowanie ze złożoną pokrywą dokumentów.........................

Metody skanowania...........................................................

16

Skanowanie przy użyciu podajnika...........................................

Ograniczenia.............................................................................

Obsługiwane funkcje.................................................................

17

Skanowanie przy pomocy funkcji

zadań/CaptureOnTouch....................................................

18

Skanowanie przy pomocy funkcji zadań...................................

Skanowanie przy użyciu CaptureOnTouch...............................

Skanowanie przy użyciu CapturePerfect.........................

19

Inne metody skanowania..................................................

24

Zmiana opcji podajnika w celu skanowania..............................

Używanie dwóch skanerów.......................................................

26

Rozwiązywanie problemów..............................................

27

Typowe problemy i ich rozwiązania...........................................

Dodatek...............................................................................

28

Czyszczenie w regularnych odstępach czasu...........................

Dane techniczne........................................................................

29

Diagram wymiarów zewnętrznych..................................

30

Copyright © 2010 CANON ELECTRONICS INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

5

Instrukcja instalacji

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed użyciem urządzenia.

Sprawdzanie akcesoriów

Jeżeli wszystkie przedmioty wymienione poniżej nie zostały dostarczone lub jeżeli są uszkodzone, należy skontaktowaćsięz autoryzowanym sprzedawcąproduktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Należy zachować opakowanie skanera i materiały użyte do pakowania w celu przechowywania

i transportowania urządzenia.

Skaner płaski

Kabel USB

Zasilacz sieciowy/Przewód

Podręcznik

Karta rejestracji

Karta gwarancyjna

Dysk

Flatbed Scanner

Typ A/Typ B

zasilania* (długość po

użytkownika

(tylko w USA

(tylko w USA

instalacyjny

Unit 101

(długość: 1, 8 m) (2)

podłączeniu: 2, 6 m)

(ten dokument)

i Kanadzie)

i Kanadzie)

* Kształt wtyczki przewodu zasilania zależy od kraju i regionu.

Usuwanie materiałów ochronnych

Skaner płaski należy wyjąć z opakowania, a następnie usunąć z niego pomarańczową taśmę i arkusze zabezpieczające (▼).

Otwieranie zamka blokady

Skaner płaski jest sprzedawany z zablokowaną wewnętrznąjednostkąskanującą. Przed użyciem skanera płaskiego należy ustawićzamek blokady na spodzie skanera w pozycji w celu odblokowania jednostki skanującej.

Zamek blokady

6

Instalowanie oprogramowania

Przed instalacją

Nie należy podłączać skanerów do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania.

Należy zalogować się do systemu Windows jako administrator.

Przed instalacją oprogramowania należy zamknąć wszystkie inne programy.

Należy sprawdzić, czy jest już zainstalowany sterownik podłączonego skanera dokumentów serii Canon DR.

Jeżeli skaner zostanie połączony z komputerem i włączony przed zainstalowaniem oprogramowania, pojawi się następujący ekran kreatora. Jeżeli pojawi się kreator, należy kliknąć przycisk [Cancel] [Anuluj], aby zamknąć kreator, po czym wyłączyć skaner.

1

Włożyć dysk instalacyjny do napędu

CDROM w komputerze.

Menu instalacyjne włącza się automatycznie po włożeniu dysku CD-ROM do napędu. (Jeżeli menu nie włączy się, należy uruchomić plik setup. exe z dysku CD-ROM).

3 Kliknąć [Install] [Zainstaluj].

Windows Vista

Jeżeli pojawi się następując ekran, należy wprowadzić aktualne hasło administratora i kliknąć [OK].

4

Aby ukończyć instalację, należy

postępować zgodnie ze wskazówkami

wyświetlanymi na ekranie.

2

Kliknąć[Typical Installation]

[Instalacja standardowa].

5

Kliknąć przycisk [Exit]

[Zakończ], aby zamknąć

menu instalacji.

7

Połączenie skanerów z komputerem

Dotyczy skanerów działających z zasilaczem (DR-2010C, DR-2510C, DR-3010C)

Do łączenia skanera płaskiego i skanera serii Canon DR nie należy używać kabla USB dodanego w komplecie ze skanerem serii DR. Zamiast niego należy użyć dwóch kabli USB dodanych w komplecie ze skanerem płaskim.

Dotyczy skanerów działających bez zasilacza (DR-4010C, DR-6010C, DR-6050C, DR-7550C, DR-9050C)

Konfiguracja z większą liczbą skanerów serii Canon DR

Jeżeli skanerów serii Canon DR jest więcej niż jeden, nie należy podłączać do komputera żadnego innego skanera niż skaner serii Canon DR podłączony do skanera płaskiego, bez względu na ich kompatybilność. Po podłączeniu większej liczby skanerów nie można zagwarantować poprawnego działania.

8

Połączenie skanerów ze źródłem zasilania

Włączanie skanerów

Najpierw należy włączyć skaner płaski, a następnie skaner serii Canon DR.

Na tym kończy się instalacja urządzenia.

9

Wstęp

Dziękujemy za zakupienie skanera płaskiego Canon imageFORMULA Flatbed Scanner Unit 101. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego podręcznika przed użyciem skanera w celu zapoznania się z jego możliwościami oraz jak najlepszego wykorzystania licznych funkcji urządzenia. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać

w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. com/html/6d/6d9c/6d9ca9843160fad60ee181b2ecbccfdbee7baeb7babdca96bdd82a5486c4d158/htmlconvd-rC12qX10xi2. jpg" id="inl_p10img1"/> UWAGA

Wersja elektroniczna tego podręcznika w postaci pliku PDF (Portable Document Format) jest umieszczana w następującej lokalizacji podczas instalacji oprogramowania z dysku instalacyjnego.

Symbole użyte w niniejszym podręczniku

W niniejszym podręczniku użyto poniższych symboli w celu wyjaśnienia procedur, ograniczeń, środków ostrożności oraz operacji, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpieczeństwa. com/html/6d/6d9c/6d9ca9843160fad60ee181b2ecbccfdbee7baeb7babdca96bdd82a5486c4d158/htmlconvd-rC12qX10xi3. jpg" id="inl_p10img2"/> OSTRZEŻENIE

Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na ostrzeżenia. com/html/6d/6d9c/6d9ca9843160fad60ee181b2ecbccfdbee7baeb7babdca96bdd82a5486c4d158/htmlconvd-rC12qX10xi4. jpg" id="inl_p10img3"/> PRZESTROGA

Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na przestrogi. com/html/6d/6d9c/6d9ca9843160fad60ee181b2ecbccfdbee7baeb7babdca96bdd82a5486c4d158/htmlconvd-rC12qX10xi5. jpg" id="inl_p10img4"/> WAŻNE

Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy dokładnie zapoznaćsięz tymi fragmentami podręcznika, aby zapewnićprawidłową obsługę urządzenia i uniknąć jego uszkodzenia. com/html/6d/6d9c/6d9ca9843160fad60ee181b2ecbccfdbee7baeb7babdca96bdd82a5486c4d158/htmlconvd-rC12qX10xi6. jpg" id="inl_p10img5"/> UWAGA

Oznacza opis czynności lub zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące procedury. Zapoznanie się z uwagami jest usilnie zalecane.

10

You can only view or download manuals with

Sign Up and get 5 for free

Upload your files to the site. You get 1 for each file you add

Get 1 for every time someone downloads your manual

Buy as many  as you need

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

 • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

 • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

 • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

 • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

 • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

 • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

 • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

 • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Numer seryjny

Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

Recyklingu

Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

64999, 00  brutto

Niezależne urządzenia do skanowania mogą mieć różne parametry w zależności od zastosowania. W przypadku średni nakładowego, intensywnego wykorzystania liczy się przede wszystkim prędkość i funkcjonalność. Wielu użytkowników docenia też uniwersalność pozwalającą na obsługę różnych typów dokumentów. Wszystkie te wymagania spełnia jeden z modeli od Canon – skaner dokumentów imageFORMULA DR-X10C. Jednocześnie dzięki solidnej budowie jest to rozwiązanie na wiele lat efektywnej pracy.

Produkt dostępny na zamówienie

 • Opis
 • Informacje dodatkowe
 • Wysyłka
 • Szybkość skanowania: do 130 str. A4 / min
 • Pojemność podajnika: 500 arkuszy (80 g/m²)
 • Szerokość skanowania: 50, 8-305 mm
 • Długość skanowania: 70-432 mm
 • Grubość skanowanych arkuszy: 40-255 g/m² (0, 05-0, 03 mm)

Canon imageFORMULA DR-X10C to:

 • wydajny, solidny skaner A3 – do zastosowań produkcyjnych i biurowych o średniej intensywności,

 • błyskawiczna praca – skanowanie 130 stron (260 obrazów w trybie dwustronnym) na minutę zapewnia bardzo szybką realizację obszernych zadań,

 • wysoka wydajność dobowa – bezproblemowe skanowanie do 60 000 stron dziennie zapewnia przystosowanie do intensywnej pracy,

 • doskonała jakość obrazu – zapewniana przez wysoką rozdzielczość optyczną (600 dpi) oraz zaawansowane opcje przetwarzania (m. in. wyostrzanie i rozpoznawanie orientacji tekstu, identyfikacja i zapobieganie przebijaniu kolorów itp. ) odpowiadające za wyrazistość każdego dokumentu,

 • funkcjonalny podajnik ADF – niezawodny system podawania arkuszy zapewnia doskonałe rezultaty za każdym razem, a dzięki pojemności na 500 kartek możliwa jest wygodna realizacja obszernych zadań,

 • zabezpieczenie przed kurzem – specjalny system czyszczenia szyby po każdym skanowaniu zapewnia jednakowo wyraźne skany i pozwala zaoszczędzić czas,

 • wszechstronność – zapewniana przez przystosowanie do pracy z różnymi formatami dokumentów i ich automatyczne rozpoznawanie, a także możliwość obsługi zarówno cienkich czy delikatnych, jak i grubych nośników,

 • wysoka precyzja pracy – dzięki zaawansowanym rozwiązaniom takim jak czujniki pobierania papieru możliwa jest minimalizacja błędów i przestojów,

 • wygoda obsługi – dzięki prostemu panelowi i funkcjonalnemu oprogramowaniu,

 • możliwość rozbudowy funkcji – wybierz dodatkowe akcesoria spośród drukarki znakującej, modułu stemplującego, czytnika kodów paskowych, czytnika kodów plików i opcjonalnego modułu interfejsu Kofax dla zwiększenia funkcjonalności i uniwersalności urządzenia.

Oczekujesz perfekcji? Skaner dokumentów Canon imageFORMULA DR-X10C z pewnością się do niej zbliża, oferując doskonałe parametry użytkowe i świetną trwałość. To sprzęt dla najbardziej wymagających, który spełnia, a nawet przewyższa wygórowane oczekiwania. Sprawdź, a nie pożałujesz!

 • Sterowniki
 • Instrukcja Obsługi
Producent

Canon

Maksymalny format

A3

Zastosowanie

Departamentowy

Staramy się na bieżąco obserwować stany magazynowe produktów oraz uzupełniać je tak, aby Twoje zamówienie mogło być zrealizowane najszybciej, jak tylko to możliwe.

Przez cały czas realizacji zamówienia jesteśmy dostępni, żeby ustalić z Tobą najbardziej dogodny termin i warunki realizacji dostawy, a w przypadku urządzeń niejednokrotnie instalacji w siedzibie Twojej firmy.

CHCEMY SIĘ DO CIEBIE DOPASOWAĆ

Jeżeli potrzebujesz indywidualnie ustalić warunki dostawy towaru do swojej siedziby, warto się z nami skontaktować. Współpracujemy z operatorami przesyłek, dzięki którym możemy dostosować się do Twoich potrzeb.

Po nadaniu każdej dostawy otrzymasz od nas pakiet informacji na temat wysyłki tj. numer listu przewozowego, link do śledzenia przesyłki oraz informacje o produkcie.
Do każdego zamówienia wystawiamy także Fakturę VAT.

Wysyłki ploterów TM200 oraz TM300, które są na stanach magazynowych realizujemy tego samego dnia, pod warunkiem otrzymania zamówienia do godz. 11:45. Po tej godzinie wysyłamy ploter następnego dnia.

Wysyłki ploterów:

 • TM200 z opcjami
 • TM300 z opcjami
 • Seria PRO
 • Seria TX

realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu z Działem Handlowym.

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Canon Dr X10c Imageformula Document Scanner

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Canon Dr X10c Imageformula Document Scanner

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Canon Dr X10c Imageformula Document Scanner